W jakim terminie zamawiający powinien udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ?

Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia, o ile wykonawca wystąpi z właściwym wnioskiem w terminie przewidzianym w Pzp. Zamawiających również obowiązują ustawowe terminy na udzielenie odpowiedzi.

O tym, jakie terminy na złożenie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia obowiązują wykonawców pisaliśmy w poprzednim artykule. Przyjrzyjmy się teraz, w jakim terminie zamawiający powinien udzielić odpowiedzi na pytania wykonawców.

Zgodnie z przepisami Pzp, zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie. Minimalny termin na udzielenie wyjaśnień przez zamawiającego, zależy od procedury stosowanej w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Postępowanie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień nie później niż na:

  • 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo
  • 4 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli zamawiający, z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, wyznaczył krótszy termin składania ofert.
Nowa regulacja

Nowym rozwiązaniem w trybie przetargu ograniczonego jest przyznanie wykonawcom możliwości występowania o wyjaśnienia na etapie przed składaniem wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W tym przypadku, zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień treści SWZ, gdy są one niezbędne do należytego przygotowania i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie niezwłocznie. Nie może to nastąpić później niż na 6 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Krótszy termin – czterodniowy obowiązuje, jeżeli zamawiający, z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, wyznaczył krótszy termin składania wniosków.

Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych

Natomiast w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości poniżej progów unijnych, zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.

Nieudzielenie wyjaśnień w terminie

Nieudzielenie wyjaśnień w terminie określonym ustawą, nakłada na zamawiającego obowiązek wydłużenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ofert/ofert podlegających negocjacjom. 

Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ofert/ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami koniecznymi do należytego przygotowania i złożenia tych dokumentów.

Przedłużenie terminu składania ofert, a termin na zadawanie pytań

Co ważne, wykonawcy powinni pamiętać, że przedłużenie terminu składania ofert/ofert podlegających negocjacjom nie wydłuża terminu na zadawanie pytań zamawiającemu, na które zamawiający zobowiązany jest odpowiedzieć.

Na pytania złożone po terminie, zamawiający może, ale nie musi, udzielić odpowiedzi. W tym przypadku nie ograniczają go już żadne minimalne terminy.