W jakim terminie należy złożyć wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia?

Wykonawcy mają prawo do złożenia wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, jeśli te budzą ich wątpliwości. Powinni jednak pamiętać o dotrzymaniu odpowiedniego terminu. Zamawiający ma bowiem obowiązek udzielić wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie w terminie przewidzianym w ustawie.

Pytania wykonawcy mogą dotyczyć każdego elementu specyfikacji warunków zamówienia, w tym:

  • opisu przedmiotu zamówienia,
  • warunków udziału w postępowaniu,
  • podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych,
  • postanowień umowy.

Co więcej, wyjaśnienia, których udzieli zamawiający, są tak samo wiążące, jak treść specyfikacji warunków zamówienia.

Termin na złożenie wniosku

Obowiązująca ustawa Pzp wprowadziła istotną zmianę w zakresie liczenia terminu na złożenie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Dotychczas termin ten liczyło się jako połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Poprzednia regulacja dotyczyła zarówno postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, jak i postępowań o wartości poniżej progów.

Aktualnie termin na zadanie pytań, co do treści specyfikacji warunków zamówienia, uległ zmianie. Długość terminu różni się w zależności od procedury stosowanej w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia należy złożyć do zamawiającego nie później niż na 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert/ wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Co do zasady, właściwy będzie termin 14-dniowy. Termin 7-dniowy należy bowiem stosować jedynie w sytuacji, gdy zamawiający, z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, wyznaczył krótszy termin składania ofert/ wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamówienia o wartości poniżej progów unijnych

W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości poniżej progów unijnych termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia upływa natomiast na 4 dni przed terminem składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.

Należy pamiętać, że dotrzymanie terminu na złożenie pytań co do treści specyfikacji warunków zamówienia ma kluczowe znaczenie. Zamawiający może, ale nie musi udzielić odpowiedzi, jeżeli pytania wpłyną do niego później niż w wyznaczonym ustawą terminie.