Wspólnicy spółki cywilnej – jak spełnić warunki udziału w postępowaniu?

Wspólnicy spółki cywilnej – jak spełnić warunki udziału w postępowaniu?

W imieniu spółki cywilnej ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składają jej wspólnicy. Traktowani są jako odrębni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Żeby prawidłowo złożyć ofertę, wspólnicy muszą pamiętać o dodatkowym oświadczeniu.

Na wspólnikach spółki cywilnej ciąży obowiązek złożenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub do oferty dodatkowego oświadczenia. Muszą w nim wskazać, jakie części zamówienia wykonają poszczególni wspólnicy. Na podstawie takiego oświadczenia zamawiający weryfikuje, czy wspólnicy spółki cywilnej ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Uznawanie wspólników spółki cywilnej za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ma również wpływ na sposób oceniania przez zamawiającego, czy spełniają oni warunki udział w postępowaniu.  

I tak, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej musi spełniać co najmniej jeden ze wspólników spółki cywilnej. To ten wspólnik musi zrealizować osobiście roboty budowlane/dostawy/usługi, do realizacji których wymagane jest posiadanie uprawnień. Pozostali wspólnicy nie mogą ich realizować.

Natomiast w przypadku warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wspólnicy spółki cywilnej mogą korzystać ze zdolności posiadanych samodzielnie przez poszczególnych wspólników. Wspólnik, który posiada wymagane zdolności musi faktycznie wykonać tę część zamówienia, których realizacja ich wymaga.