Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie nowego Pzp

kwalifikowany podpis elektroniczny w przetargach
Jak było?

Dotychczas wykonawcy mogli zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Pomimo, że na gruncie Starego Pzp możliwe było zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa jedynie informacji zawartych w treści ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, to na podstawie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej dozwolone było również zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w innych dokumentach składanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Mogły to być na przykład wyjaśnienia składane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego.

Jak jest?

Obecnie zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, „nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa może nastąpić, co do zasady, na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższy przepis jednoznacznie wskazuje, że zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa może nastąpić jednocześnie z chwilą ich przekazania zamawiającemu. Oznacza to, że tak jak dotychczas, zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa nie będzie możliwe już po przekazaniu dokumentów.

Aby uznać zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa za skuteczne, w momencie przekazania informacji wykonawca musi:

  • zastrzec, że nie można ich udostępniać oraz
  • wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Za tajemnicę przedsiębiorstwa można uznać taką informację, która spełnia łącznie następujące przesłanki:

  • ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą,
  • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
  • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Co istotne, wykonawca w zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa powinien przedstawić umotywowane stanowisko, nie zaś ograniczyć się do samego zastrzeżenia. Ponadto wykonawca w chwili przekazania informacji zamawiającemu musi udowodnić zasadność zastrzeżenia, a więc powinien przedłożyć dowody na potwierdzenie swego stanowiska.