Opłaty od skargi na orzeczenie KIO pod lupą Trybunału Konstytucyjnego

cofnięcie odwołania KIO

Trybunał Konstytucyjny orzekł 2 grudnia 2020 r., że opłata od skargi na orzeczenie KIO w obecnie obowiązującej wysokości, jest niezgodna z Konstytucją.

Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Od skargi na orzeczenie KIO pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której skarga dotyczy. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że opłata od skargi w obecnej wysokości jest nieproporcjonalnie wysoka. Co za tym idzie ogranicza dostęp do sądu podmiotom, które nie są w stanie ponieść tak wysokich kosztów postępowania.

Większość wykonawców uznaje opłatę od skargi na orzeczenie KIO za istotną przeszkodę w korzystaniu z tego środka ochrony prawnej. W konsekwencji, opłata w wysokości pięciokrotności wpisu, stanowi nadmierną barierę realizacji prawa do sądu.

W praktyce, zaskarżalność orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej jest bardzo niska, co nie zapewnia skutecznej kontroli jej orzecznictwa.

Należy pamiętać, że  od 1 stycznia 2021 r. wysokość opłaty od skargi na rozstrzygnięcie KIO ulegnie obniżeniu. Będzie obowiązywać w wysokości trzykrotności wpisu, o czym pisaliśmy tu.