Czy wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą?

bieg terminu związania ofertą.

Przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przewidywały możliwość zawieszenia biegu terminu związania ofertą w związku z wniesieniem odwołania do KIO. W obowiązującej ustawie takiego przepisu nie znajdziemy.

Do 1 stycznia 2021 r. przepisy Prawa zamówień publicznych przewidywały, że w przypadku wniesienia odwołania do KIO po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu. Bieg terminu związania ofertą ulegał zawieszeniu od chwili wniesienia odwołania do KIO, do czasu ogłoszenia orzeczenia przez KIO. Po upływie okresu zawieszenia, termin biegł dalej, a zatem nie był liczony od początku. W związku z tym, czas związania ofertą był wydłużony o czas trwania postępowania odwoławczego.

Obowiązujące przepisy

W obowiązującej ustawie zrezygnowano z instytucji zawieszenia terminu związania ofertą wskutek wniesienia odwołania do KIO. Należy więc pamiętać, że obecnie wniesienie odwołania do KIO nie zawiesza biegu terminu związania ofertą. Wydłużenie terminu związania ofertą na okres trwania postępowania odwoławczego możliwe jest wyłącznie z inicjatywy zamawiającego. Szerzej o przedłużeniu terminu związania ofertą w obowiązującej ustawie pisaliśmy tu.

Aktualne przepisy wprowadziły ponadto nowy sposób określania terminu związania ofertą oraz skutków upływu tego terminu. Więcej informacji w poprzednim artykule Wybór oferty i udzielenie zamówienia po upływie terminu związania ofertą.

Podsumowując, termin związania ofertą nie wydłuża się automatycznie o czas trwania postępowania odwoławczego. Jest to istotne z uwagi na przedłużający się okres trwania postępowań odwoławczych w związku z panującym stanem epidemii oraz licznymi postępowaniami prowadzonymi przez KIO, gdyż po upływie terminu związania ofertą wykonawca nie ma już obowiązku podpisania umowy o udzielenie zamówienia.