Przedłużenie terminu związania ofertą w obowiązujących przepisach

Przedłużenie terminu związania ofertą

Na gruncie ustawy Pzp2019 zmianie uległy terminy związania ofertą oraz zasady ich wydłużenia. Dotychczas skuteczne przedłużenie terminu związania ofertą powodowało w praktyce wiele wątpliwości interpretacyjnych, zwłaszcza gdy wiązało się to z wydłużeniem bądź wniesieniem nowego wadium. Nowe przepisy mają na celu uregulowanie kwestii spornych wynikłych na gruncie poprzedniej regulacji.

Terminy związania ofertą

Od 1 stycznia 2021 r. wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż:

  • 30 dni – w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne,
  • 90 dni – w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż progi unijne,
  • 120 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro.

Powyższe terminy należy liczyć od dnia upływu terminu składnia ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Co istotne, zamawiający określając termin związania ofertą powinien w dokumentach postępowania wskazać konkretną datę, do której wykonawca związany jest ofertą, a nie jak dotychczas liczby dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą

Na podstawie przepisów Pzp2004 inicjatywę do wydłużenia terminu związania ofertą posiadał wykonawca samodzielnie oraz wykonawca na wniosek zamawiającego. Natomiast na gruncie przepisów Pzp2019 zrezygnowano z możliwości przedłużania terminu związania ofertą samodzielnie przez wykonawcę. Obecnie przedłużenie terminu związania ofertą możliwe jest wyłącznie z inicjatywy zamawiającego.

Obowiązek zamawiającego

Na podstawie przepisów Pzp2019, zwrócenie się do wykonawców o wydłużenie terminu związania ofertą stanowi obowiązek zamawiającego, a nie jego uprawnienie – jak to miało miejsce w poprzednim stanie prawnym.

Zamawiający zwraca się do wykonawców o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem tego terminu.

Zamawiający powinien zwrócić się do wykonawców jeszcze przed upływem terminu związania ofertą. Ustawodawca w obecnej regulacji zrezygnował z określenia minimalnego terminu, w którym zamawiający powinien z takim wnioskiem wystąpić.

Zamawiający wskazuje okres, na jaki przedłużony ma zostać termin związania ofertą, jednak nie może być on dłuższy niż:

  • 30 dni – w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne,
  • 60 dni – w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż progi unijne.

Co ważne, przedłużenie terminu związania ofertą na żądanie zamawiającego może nastąpić tylko raz w trakcie postępowania. Zamawiający nie będzie mógł więc zwrócić się do wykonawców z ponownym wnioskiem o dalsze przedłużenie terminu związania ofertą.

Zgoda wykonawcy

Przepisy Pzp2019 doprecyzowały, że przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu. Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, zamawiający będzie miał obowiązek odrzucić jego ofertę. Nie będzie więc już dopuszczalna tzw. dorozumiewane przedłużenie terminu związania ofert, np. poprzez złożenie gwarancji wadialnej na przedłużony okres związania ofertą.

Jednocześnie, gdy zamawiający żądał wniesienia wadium, wykonawca przedłuża okresu wadium lub wnosi nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku, jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. Jak wynika z obowiązujących przepisów, oferta wykonawcy, który nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, podlega odrzuceniu.

Więcej odnośnie terminu związania ofertą pisaliśmy tu: Wybór oferty i udzielenie zamówienia po upływie terminu związania ofertą.