Nowe PZP

doręczenia elektroniczne
14 października 202114 października 2021

Doręczenia elektroniczne w postępowaniu odwoławczym – nowelizacja

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 5 października 2021 r. umożliwia wnoszenie pism w postępowaniu odwoławczym, sporządzanych w postaci elektronicznej, także na adres do doręczeń elektronicznych. Czym jest adres do doręczeń elektronicznych? Adres do doręczeń elektronicznych nie jest adresem e-mail. Jest to ciąg znaków przeznaczony do realizacji usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, który...

Zobacz wpis
tłumaczenie dokumentów pzp
23 września 202123 września 2021

Tłumaczenie dokumentów na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Profesjonalny tłumacz czy wykonawca samodzielnie – kto powinien przetłumaczyć z języka obcego dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Wprawdzie przepisy prawa zamówień publicznych nie mówią wprost, interpretacja jest dość oczywista. Obowiązek tłumaczenia dokumentów Generalną zasadą jest, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca, składając dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek złożyć...

Zobacz wpis
tłumaczenie dokumentów pzp
2 września 20212 września 2021

Przedmiotowe środki dowodowe w języku obcym

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z reguły w języku polskim. W związku z tym, wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z ich tłumaczeniem. Dokument i jego tłumaczenie stanowią nierozerwalną całość i należy je składać łącznie. Obowiązek przekazania dokumentu wraz z tłumaczeniem Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z...

Zobacz wpis
bieg terminu związania ofertą.
20 sierpnia 202120 sierpnia 2021

Czy wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą?

Przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przewidywały możliwość zawieszenia biegu terminu związania ofertą w związku z wniesieniem odwołania do KIO. W obowiązującej ustawie takiego przepisu nie znajdziemy. Do 1 stycznia 2021 r. przepisy Prawa zamówień publicznych przewidywały, że w przypadku wniesienia odwołania do KIO po upływie terminu składania ofert, bieg terminu...

Zobacz wpis
tłumaczenie dokumentów pzp
5 sierpnia 202126 sierpnia 2021

W jakiej formie złożyć zamawiającemu zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego?

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dowodów na brak podstaw do wykluczenia go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jednym z takich dowodów może być zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wykonawcy muszą jednak pamiętać o zachowaniu właściwej formy zaświadczenia. Rodzaje podmiotowych środków dowodowych, okres ich ważności oraz formy, w jakich mogą być składane...

Zobacz wpis
odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ
20 lipca 202120 lipca 2021

W jakim terminie zamawiający powinien udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ?

Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia, o ile wykonawca wystąpi z właściwym wnioskiem w terminie przewidzianym w Pzp. Zamawiających również obowiązują ustawowe terminy na udzielenie odpowiedzi. O tym, jakie terminy na złożenie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia obowiązują wykonawców pisaliśmy w poprzednim artykule. Przyjrzyjmy się teraz, w jakim terminie zamawiający...

Zobacz wpis
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
16 lipca 202116 lipca 2021

W jakim terminie należy złożyć wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia?

Wykonawcy mają prawo do złożenia wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, jeśli te budzą ich wątpliwości. Powinni jednak pamiętać o dotrzymaniu odpowiedniego terminu. Zamawiający ma bowiem obowiązek udzielić wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie w terminie przewidzianym w ustawie. Pytania wykonawcy mogą dotyczyć każdego elementu specyfikacji warunków zamówienia, w tym: opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w...

Zobacz wpis
polubowne rozpatrywanie sporów
5 lipca 202112 lipca 2021

Polubowne rozwiązywanie sporów w zamówieniach publicznych

Obowiązujące Pzp wprowadziło przepisy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów. Po raz pierwszy w zamówieniach publicznych pojawiła się wprost w ustawie możliwość zawarcia ugody w drodze pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Do metod tych należą przede wszystkim mediacja i koncyliacja. Aktualna regulacja nie dotyczy jednak postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zastosowanie procedur polubownego rozwiązywania sporów możliwe jest dopiero,...

Zobacz wpis
polubowne rozpatrywanie sporów
28 czerwca 20218 lipca 2021

Jak skutecznie złożyć odwołanie do KIO w ramach konsorcjum?

W praktyce zamówień publicznych wykonawcy często wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego. Członkowie konsorcjum muszą jednak pamiętać o szczególnych zasadach składania ewentualnych odwołania do KIO. Celem wspólnego składania oferty jest pozyskanie zamówienia, które ze względu na swoją wielkość, czy też specyfikę, przekracza możliwości samodzielnego wykonawcy. Co dzieje się jednak w sytuacji, gdy w postępowaniu...

Zobacz wpis
obowiązkowa wizja lokalna
14 czerwca 202114 czerwca 2021

Zamawiający może wymagać odbycia wizji lokalnej

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamawiający może umożliwić albo wymagać złożenia oferty dopiero po odbyciu wizji lokalnej. To samo dotyczy możliwości lub konieczności sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Wizja lokalna polega na oględzinach miejsca, gdzie przedmiot zamówienia będzie wykonywany. Obecnie obowiązujące przepisy znacznie szerzej regulują zasady wizji lokalnej. Zamawiający może zastrzec...

Zobacz wpis
konsorcjum
8 czerwca 20218 czerwca 2021

Nie wszyscy członkowie konsorcjum muszą posiadać uprawnienia

Przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2020 r. dawały zamawiającym dużą swobodę w określaniu sposobu, w jaki konsorcjum powinno wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Dotyczyło to również warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. W praktyce, zamawiający najczęściej wymagali posiadania stosownych uprawnień od każdego z wykonawców wspólnie ubiegających...

Zobacz wpis
obowiązkowa wizja lokalna
17 maja 202117 maja 2021

Kto odpowiada za problemy techniczne przy elektronicznym składaniu ofert?

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej często dochodzi do problemów technicznych, które uniemożliwiają wykonawcom skuteczne złożenie ofert. Brak możliwości złożenia oferty pozbawia wykonawcę szansy na uzyskanie zamówienia. Kto w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność za działanie platformy? O odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie narzędzi i urządzeń elektronicznych wielokrotnie rozstrzygała KIO. Z...

Zobacz wpis
cofnięcie odwołania KIO
5 maja 20215 maja 2021

KIEDY COFNĄĆ ODWOŁANIE, ABY ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY?

Odwołujący może cofnąć odwołanie wniesione do KIO na każdym etapie postępowania odwoławczego, aż do momentu zamknięcia rozprawy. W przypadku cofnięcia odwołania KIO umarza postępowanie odwoławcze. W takiej sytuacji sposób rozliczenia kosztów postępowania odwoławczego zależy od tego, kiedy odwołujący złoży oświadczenie o cofnięciu odwołania. Cofnięcie odwołania przed otwarciem rozprawy Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli odwołujący cofnie...

Zobacz wpis
tłumaczenie dokumentów pzp
28 kwietnia 202128 kwietnia 2021

Otwarcie ofert już bez obecności wykonawców

Na gruncie dotychczasowej ustawy – Pzp2004 – otwarcie ofert odbywało się w sposób jawny. Obecnie obowiązujące przepisy odchodzą od powyższej zasady. W ustawie Pzp2019 zrezygnowano bowiem z wymogu, aby otwarcie ofert było jawne i umożliwiało udział wszystkim zainteresowanym. Jawne otwarcie ofert oznaczało, że zamawiający przeprowadzał czynności otwarcia ofert z udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów, które stawiły...

Zobacz wpis
kwalifikowany podpis elektroniczny w przetargach
20 kwietnia 202120 kwietnia 2021

Nie musisz mieć podpisu kwalifikowanego, aby brać udział w przetargach

Od 1 stycznia 2021 r. komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym wykonawcy składają oferty  wyłącznie w formie elektronicznej. Wielu wykonawców spotkało się z problemem braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Czy jest on jednak naprawdę niezbędny?  Podpisy elektroniczne, którymi można podpisać ofertę, rozróżniono w zależności od...

Zobacz wpis
tłumaczenie dokumentów pzp
12 kwietnia 202112 kwietnia 2021

Rozwiązania równoważne z jasnymi kryteriami

Dotychczas zamawiający przewidując możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych opisywał przedmiot zamówienia poprzez dodanie wyrażenia „lub równoważne”. Natomiast przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. zobowiązują zamawiającego do szerszego opisania równoważności. Obecnie zamawiający ma obowiązek uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Rozwiązania równoważne Zamawiający, zgodnie z ustawą, dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku,...

Zobacz wpis
tłumaczenie dokumentów pzp
16 marca 202116 marca 2021

Jak uniknąć błędnego podania identyfikatora postępowania?

Elektronizacja zamówień publicznych nadal sprawia wiele problemów uczestnikom rynku zamówień publicznych. Na gruncie nowych postępowań, częstym błędem wykonawców stało się wskazanie nieprawidłowego identyfikatora postępowania w toku składania oferty za pośrednictwem miniPortalu. W praktyce wykonawcy zamiast identyfikatora postępowania na miniPortalu wskazują numer postępowania generowany przez Platformę e-Zamówienia. W konsekwencji czego, odszyfrowanie oferty przez zamawiającego staje się...

Zobacz wpis
Przedłużenie terminu związania ofertą
10 marca 20215 października 2021

Przedłużenie terminu związania ofertą w obowiązujących przepisach

Na gruncie ustawy Pzp2019 zmianie uległy terminy związania ofertą oraz zasady ich wydłużenia. Dotychczas skuteczne przedłużenie terminu związania ofertą powodowało w praktyce wiele wątpliwości interpretacyjnych, zwłaszcza gdy wiązało się to z wydłużeniem bądź wniesieniem nowego wadium. Nowe przepisy mają na celu uregulowanie kwestii spornych wynikłych na gruncie poprzedniej regulacji. Terminy związania ofertą Od 1 stycznia...

Zobacz wpis
polubowne rozpatrywanie sporów
15 lutego 20217 kwietnia 2021

Wybór oferty i udzielenie zamówienia po upływie terminu związania ofertą

Dotychczasowe Pzp nie określało skutków upływu terminu związania ofertą. Poprzednia ustawa nie regulowała zwłaszcza kwestii udzielenia zamówienia wykonawcy, gdy termin związania ofertą już upłynął. Jednak w doktrynie i orzecznictwie ukształtowano pogląd, że upływ terminu związania ofertą nie stanowi przeszkody w wyborze oferty jako najkorzystniejszej, a w konsekwencji zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą. Obowiązujące Pzp przesądza...

Zobacz wpis
kwalifikowany podpis elektroniczny w przetargach
15 stycznia 20217 kwietnia 2021

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie nowego Pzp

Jak było? Dotychczas wykonawcy mogli zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Pomimo, że na gruncie Starego Pzp możliwe było zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa jedynie informacji zawartych w treści ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, to na podstawie orzecznictwa Krajowej Izby...

Zobacz wpis
tłumaczenie dokumentów pzp
30 grudnia 20207 kwietnia 2021

Możliwość wniesienia odwołania również w postępowaniach na usługi społeczne poniżej progów

Dotychczas przepisy Pzp nie przewidywały możliwości wniesienia odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej progów kwotowych. Wykonawcy uczestniczącemu w takim postępowaniu nie przysługiwało więc zaskarżenie czynności zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej. Wyłączenie możliwości wniesienia odwołania w przypadku zamówień poniżej progów kwotowych jest rozwiązaniem niewątpliwie niekorzystnym dla...

Zobacz wpis
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
25 listopada 20207 kwietnia 2021

Zamówienia na usługi społeczne poniżej progów kwotowych w nowym Pzp

Zamawiający chętnie wykorzystują obecną procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej progów, z uwagi na jej duże uproszczenie. Procedura ta pozwala na przeprowadzenie postępowania w krótkim terminie i szybkie rozpoczęcie realizacji zamówienia. Zamawiający nie muszą ponadto przygotowywać skomplikowanych dokumentów dotyczących zamówienia, zwłaszcza specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nowe Pzp nie daje zamawiającemu...

Zobacz wpis
Niespełnianie warunków udziału w postępowaniu jako przesłanka odrzucenia oferty
17 listopada 20205 października 2021

Niespełnianie warunków udziału w postępowaniu jako przesłanka odrzucenia oferty

Obecnie, niespełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przesłanką wykluczenia wykonawcy z postępowania. W nowej ustawie Pzp będzie jednak podstawą odrzucenia oferty z postępowania. Obowiązujące przepisy Zgodnie z obecnie obowiązującym Pzp, zamawiający obowiązkowo wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który: nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie został...

Zobacz wpis
doręczenia elektroniczne
12 listopada 20207 kwietnia 2021

Porozumienie w celu zakłócania konkurencji podstawą do wykluczenia wykonawcy

Porozumienie w celu zakłócania konkurencji jest i będzie podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nowe przepisy wprowadzają jednak pewne zmiany, którym należy się przyjrzeć. Obowiązujące przepisy Obecnie, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o...

Zobacz wpis
tłumaczenie dokumentów pzp
4 listopada 20207 kwietnia 2021

Nowa przesłanka obowiązkowego wykluczenia wykonawcy

Nowe Pzp ogranicza katalog przesłanek obligatoryjnych wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Część dotychczasowych przesłanek  obowiązkowego wykluczenie wykonawcy pozostanie aktualna również na gruncie nowych przepisów Pzp. Nowa ustawa wprowadza ponadto całkowicie nową przesłankę wykluczenia. Obowiązujące przesłanki wykluczenia Do wykluczenia z udziału w postępowaniu dochodzi w sytuacjach, w których: wykonawca będący osobą fizyczną został...

Zobacz wpis
obowiązkowa wizja lokalna
30 października 20207 kwietnia 2021

Odstąpienie od wykluczenia wykonawcy w nowym Pzp

Nowa ustawa Pzp wprowadza regulację, która w określonych warunkach umożliwi zamawiającemu odstąpienie od wykluczenia wykonawcy. Na gruncie obecnie obowiązującego Pzp nie można posłużyć się takim rozwiązaniem. Zgodnie z nowym Pzp, zamawiający powołując się na nieproporcjonalność, będzie mógł podjąć decyzję o niewykluczaniu wykonawcy, wobec którego wystąpią niektóre spośród fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania. Odstąpienie od wykluczenia...

Zobacz wpis
zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego po upływie terminu wykonania zamówienia
21 października 20207 kwietnia 2021

Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego po upływie terminu wykonania zamówienia

Dotychczas, w praktyce zamówień publicznych, zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego po upływie terminu wykonania zamówienia, budziła wiele wątpliwości. Pojawiało się wiele odmiennych stanowisk, co do możliwości aneksowania umowy po oznaczonym w umowie terminie jej wykonania. Tymczasem Urząd Zamówień Publicznych rozwiewa w tym zakresie wszelkie wątpliwości. Urząd Zamówień Publicznych w opublikowanej opinii potwierdza, że upływ...

Zobacz wpis
zwrot wadium
21 października 20207 kwietnia 2021

Zwrot wadium według nowej ustawy

Nowe Pzp, poza zmianami o których pisaliśmy w poprzednich informacjach, modyfikuje również zasady i sposób zwrotu wadium. W nowej ustawie określono maksymalny termin na zwrot wadium oraz wprowadzono instytucję oświadczenia o zwolnieniu z wadium. Ponadto doprecyzowano katalogi sytuacji, w których zwrot wadium będzie następował automatycznie, a kiedy na wniosek wykonawcy. Zasady zwrotu wadium z urzędu...

Zobacz wpis
doręczenia elektroniczne
15 października 20207 kwietnia 2021

Sposoby wniesienia wadium według nowego Pzp

Nowe Pzp, oprócz wprowadzenia zasady fakultatywności wadium oraz obniżenia jego maksymalnej wysokości, o których pisaliśmy tutaj, zmienia również sposoby wniesienia wadium. Obowiązek nieprzerwanego utrzymania wadium Tak jak dotychczas, wykonawcy będą mieli obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. W nowej ustawie obowiązek ten został powiązany z obowiązkiem nieprzerwanego utrzymania wadium przez wykonawcę do upływu...

Zobacz wpis
wadium pzp
9 października 20207 kwietnia 2021

Wadium w nowym Pzp

Nowe Pzp wprowadza szereg zmian w zakresie wnoszenia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca wprowadza w nowej ustawie zasadę fakultatywności wadium, która dotyczy wszystkich postępowań prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy. Dodatkowo nowe Pzp obniża maksymalną wysokość wadium, jaka może być żądana przez zamawiającego w postępowaniach podprogowych. Obowiązek żądania wniesienia wadium Zgodnie z...

Zobacz wpis