Nowe PZP

pełnomocnictwo do złożenia oferty
7 września 20227 września 2022

W jakiej formie należy złożyć pełnomocnictwo do złożenia oferty?

Wykazanie umocowania do złożenia oferty często wymaga posłużenia się pełnomocnictwem. W dobie elektronizacji zamówień publicznych rodzi się wiele wątpliwości w odniesieniu do formy tego dokumentu. W jakiej postaci należy złożyć pełnomocnictwo, aby zostało uznane za prawidłowe? Czy do oferty można załączyć pełnomocnictwo w postaci skanu podpisanego dokumentu? Odpowiedzi przedstawiamy poniżej. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej Zgodnie...

Zobacz wpis
zobowiązanie podmiotu trzeciego
30 sierpnia 202230 sierpnia 2022

Jak prawidłowo złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego?

Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotu trzeciego musi udowodnić zamawiającemu, że dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji danego zamówienia. W tym celu przedkłada zamawiającemu pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego. Moment złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego Wykonawca, który zamierza powołać się na zasoby podmiotu trzeciego powinien zakomunikować o tej okoliczności zamawiającemu już na początkowym etapie postępowania. W tym celu...

Zobacz wpis
wadium
24 sierpnia 202224 sierpnia 2022

Jak prawidłowo wnieść wadium w formie niepieniężnej?

Pzp reguluje instytucję wadium jako fakultatywny bądź obligatoryjny element postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przewiduje możliwość wniesienia wadium w formie pieniężnej i niepieniężnej. W dobie elektronizacji zamówień publicznych wykonawcy mogą mieć wątpliwości co do skuteczności złożenia wadium niepieniężnego. Jak prawidłowo złożyć wadium w formie niepieniężnej? Czy do oferty można załączyć dokument w postaci skanu? Odpowiedzi...

Zobacz wpis
korekta finansowa
17 sierpnia 202217 sierpnia 2022

Ile razy można wzywać wykonawcę do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny?

Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny zasadniczo tylko raz. W uzasadnionych przypadkach wezwanie można powtórzyć, ale należy pamiętać, że rolą zamawiającego nie jest przejęcie od wykonawcy inicjatywy w wyjaśnieniu rażąco niskiej ceny i kierowanie wezwań „do skutku”. Rzetelność pierwszych wyjaśnień ceny Na skutek wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny...

Zobacz wpis
Wspólnicy spółki cywilnej – jak spełnić warunki udziału w postępowaniu?
2 sierpnia 20222 sierpnia 2022

Wspólnicy spółki cywilnej – jak spełnić warunki udziału w postępowaniu?

W imieniu spółki cywilnej ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składają jej wspólnicy. Traktowani są jako odrębni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Żeby prawidłowo złożyć ofertę, wspólnicy muszą pamiętać o dodatkowym oświadczeniu. Na wspólnikach spółki cywilnej ciąży obowiązek złożenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub do oferty dodatkowego oświadczenia....

Zobacz wpis
termin realizacji zamówienia
25 lipca 202225 lipca 2022

Czy przed zawarciem umowy można zmienić termin realizacji zamówienia?

Termin realizacji zamówienia to jeden z najistotniejszych elementów umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Określony we wzorze umowy może być zmieniony nawet po wyłonieniu wykonawcy, jednak pod pewnymi warunkami. Należy pamiętać, że w ramach zamówień publicznych strony nie mogą swobodnie zmienić umowy już zawartej. Zmiana umowy może nastąpić w zakresie, w jakim zezwalają na to regulacje...

Zobacz wpis
zobowiązanie podmiotu trzeciego
8 lipca 20228 lipca 2022

Czy można zmienić wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego tuż przed jej zawarciem?

Przepisy Pzp nie regulują wprost możliwości wprowadzenia zmian we wzorze umowy o udzielenie zamówienia publicznego tuż przed jej zawarciem. Warto jednak przyjrzeć się orzecznictwu KIO i sądów w tej kwestii. Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Za możliwością zmiany opublikowanego wzoru umowy tuż przed jej podpisaniem, opowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza. W wyroku z 10 lutego 2009...

Zobacz wpis
Czy wykonawca może złożyć więcej niż jedną ofertę?
30 czerwca 20224 lipca 2022

Czy wykonawca może złożyć więcej niż jedną ofertę?

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, co do zasady, może złożyć tylko jedną ofertę. Pzp przewiduje jednak wyjątki od tej reguły. Przeanalizujmy, kiedy wykonawca składa więcej niż jedną ofertę i jakie są tego konsekwencje.   Zasada jednej oferty Zgodnie z Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego każdy wykonawca, w tym grupa wykonawców wspólnie...

Zobacz wpis
Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich w kryteriach oceny ofert
4 maja 202218 maja 2022

Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich w kryteriach oceny ofert

Zgodnie z Pzp, wykonawca może skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Powstaje jednak pytanie, czy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego także w celu uzyskania punktów w kryterium oceny ofert? Wątpliwości w tym zakresie rozwiewa orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Przepisy Pzp nie regulują...

Zobacz wpis
Kiedy wykonawca nie może skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego?
15 grudnia 202115 grudnia 2021

Kiedy wykonawca nie może skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego?

Wykonawca może skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Jednak nie zawsze będzie to możliwe. Obowiązek osobistego wykonania Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi czy też prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówienia...

Zobacz wpis
zasoby podmiotu trzeciego
2 grudnia 20212 grudnia 2021

Jak skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Jeżeli wykonawca nie spełnia samodzielnie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, może w tym zakresie posiłkować się potencjałem jednego lub też kilku innych podmiotów. Uprawnienie wykonawcy do polegania na zdolnościach podmiotu trzeciego przysługuje jedynie w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części. Zdolności, na których może polegać wykonawca Wykonawca w...

Zobacz wpis
wadium
23 listopada 202112 stycznia 2022

Klauzula waloryzacyjna w prawie zamówień publicznych

Aktualne tempo zmian cen budzi w stronach kontraktu publicznego słuszne obawy o jego opłacalność, a także należytą i terminową realizację. Narzędziem, które może pomóc zniwelować negatywne skutki zmiany cen materiałów lub innych kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego jest odpowiednio ujęta w umowie klauzula waloryzacyjna. Klauzula waloryzacyjna to postanowienie umowne. Reguluje zasady wprowadzania zmian wysokości...

Zobacz wpis
Platforma zakupowa a skuteczne przekazanie odwołania
17 listopada 202112 stycznia 2022

Platforma zakupowa a skuteczne przekazanie odwołania

Zamawiający, określając w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami, może ograniczyć się do skorzystania z platformy zakupowej. Skuteczne przekazanie odwołania w postępowaniu opartym na komunikacji przy użyciu platformy zakupowej może budzić wątpliwości wykonawców. W praktyce wykonawców nurtuje pytanie, w jaki sposób skutecznie przekazać zamawiającemu...

Zobacz wpis
przekazanie odwołania zamawiającemu
10 listopada 202110 listopada 2021

Zamawiający musi wiedzieć o wniesieniu odwołania

Jednym z warunków skutecznego wniesienia odwołania do KIO jest uprzednie przekazanie odwołania lub jego kopii zamawiającemu. Jeśli wykonawca nie przekaże zamawiającemu w odpowiednim czasie właściwych dokumentów, KIO odrzuci wniesione odwołanie. W jakiej formie przekazać odwołanie zamawiającemu? Pzp rozróżnia przekazanie odwołania oraz jego kopii w zależności od formy wniesienia odwołania. Jeżeli odwołujący wnosi odwołanie w formie...

Zobacz wpis
sankcje
4 listopada 20214 listopada 2021

Procedura odwrócona tylko w przetargu nieograniczonym

Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tak zwanej procedury odwróconej. Procedura odwrócona tylko w przetargu nieograniczonym Procedura odwrócona znajduje zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do postępowań o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego. Nie ma zatem zastosowania do postępowań o wartości zamówienia równej lub...

Zobacz wpis
wadium
28 października 202128 października 2021

Przedłużenie terminu ważności wadium wniesionego w pieniądzu

Na podstawie obowiązujących przepisów, przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego wyrażenia zgody. Jednocześnie, gdy zamawiający żądał wniesienia wadium, wykonawca przedłuża okres wadium lub wnosi nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą. Czy w piśmie o wyrażeniu zgody konieczne jest więc zawarcie dodatkowego oświadczenia o jednoczesnym przedłużeniu terminu ważności wadium wniesionego w pieniądzu?...

Zobacz wpis
Wadliwe tłumaczenie dokumentów i jego konsekwencje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
21 października 202121 października 2021

Wadliwe tłumaczenie dokumentów i jego konsekwencje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Sztuka precyzyjnego tłumaczenia dokumentów wymaga nie lada kompetencji językowych. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy mogą składać dokumenty tłumaczone samodzielnie. Co jednak stanie się jeśli tłumaczenie będzie wadliwe? Czy w takiej sytuacji zamawiający może wyciągnąć negatywne konsekwencje w stosunku do wykonawcy? Zamawiający nie ma obowiązku samodzielnego badania prawidłowości tłumaczenia dokumentów złożonych przez wykonawcę....

Zobacz wpis
Doręczenia elektroniczne w postępowaniu odwoławczym – nowelizacja
14 października 202112 stycznia 2022

Doręczenia elektroniczne w postępowaniu odwoławczym – nowelizacja

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 5 października 2021 r. umożliwia wnoszenie pism w postępowaniu odwoławczym, sporządzanych w postaci elektronicznej, także na adres do doręczeń elektronicznych. Czym jest adres do doręczeń elektronicznych? Adres do doręczeń elektronicznych nie jest adresem e-mail. Jest to ciąg znaków przeznaczony do realizacji usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, który...

Zobacz wpis
Tłumaczenie dokumentów na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
23 września 202123 września 2021

Tłumaczenie dokumentów na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Profesjonalny tłumacz czy wykonawca samodzielnie – kto powinien przetłumaczyć z języka obcego dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Wprawdzie przepisy prawa zamówień publicznych nie mówią wprost, interpretacja jest dość oczywista. Obowiązek tłumaczenia dokumentów Generalną zasadą jest, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca, składając dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek złożyć...

Zobacz wpis
Przedmiotowe środki dowodowe w języku obcym
2 września 20212 września 2021

Przedmiotowe środki dowodowe w języku obcym

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z reguły w języku polskim. W związku z tym, wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z ich tłumaczeniem. Dokument i jego tłumaczenie stanowią nierozerwalną całość i należy je składać łącznie. Obowiązek przekazania dokumentu wraz z tłumaczeniem Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z...

Zobacz wpis
bieg terminu związania ofertą.
20 sierpnia 202120 sierpnia 2021

Czy wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą?

Przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przewidywały możliwość zawieszenia biegu terminu związania ofertą w związku z wniesieniem odwołania do KIO. W obowiązującej ustawie takiego przepisu nie znajdziemy. Do 1 stycznia 2021 r. przepisy Prawa zamówień publicznych przewidywały, że w przypadku wniesienia odwołania do KIO po upływie terminu składania ofert, bieg terminu...

Zobacz wpis
W jakiej formie złożyć zamawiającemu zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego?
5 sierpnia 202126 sierpnia 2021

W jakiej formie złożyć zamawiającemu zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego?

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dowodów na brak podstaw do wykluczenia go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jednym z takich dowodów może być zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wykonawcy muszą jednak pamiętać o zachowaniu właściwej formy zaświadczenia. Rodzaje podmiotowych środków dowodowych, okres ich ważności oraz formy, w jakich mogą być składane...

Zobacz wpis
termin realizacji zamówienia
20 lipca 202120 lipca 2021

W jakim terminie zamawiający powinien udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ?

Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia, o ile wykonawca wystąpi z właściwym wnioskiem w terminie przewidzianym w Pzp. Zamawiających również obowiązują ustawowe terminy na udzielenie odpowiedzi. O tym, jakie terminy na złożenie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia obowiązują wykonawców pisaliśmy w poprzednim artykule. Przyjrzyjmy się teraz, w jakim terminie zamawiający...

Zobacz wpis
sankcje
16 lipca 202116 lipca 2021

W jakim terminie należy złożyć wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia?

Wykonawcy mają prawo do złożenia wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, jeśli te budzą ich wątpliwości. Powinni jednak pamiętać o dotrzymaniu odpowiedniego terminu. Zamawiający ma bowiem obowiązek udzielić wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie w terminie przewidzianym w ustawie. Pytania wykonawcy mogą dotyczyć każdego elementu specyfikacji warunków zamówienia, w tym: opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w...

Zobacz wpis
zasoby podmiotu trzeciego
5 lipca 202112 lipca 2021

Polubowne rozwiązywanie sporów w zamówieniach publicznych

Obowiązujące Pzp wprowadziło przepisy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów. Po raz pierwszy w zamówieniach publicznych pojawiła się wprost w ustawie możliwość zawarcia ugody w drodze pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Do metod tych należą przede wszystkim mediacja i koncyliacja. Aktualna regulacja nie dotyczy jednak postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zastosowanie procedur polubownego rozwiązywania sporów możliwe jest dopiero,...

Zobacz wpis
zasoby podmiotu trzeciego
28 czerwca 20218 lipca 2021

Jak skutecznie złożyć odwołanie do KIO w ramach konsorcjum?

W praktyce zamówień publicznych wykonawcy często wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego. Członkowie konsorcjum muszą jednak pamiętać o szczególnych zasadach składania ewentualnych odwołania do KIO. Celem wspólnego składania oferty jest pozyskanie zamówienia, które ze względu na swoją wielkość, czy też specyfikę, przekracza możliwości samodzielnego wykonawcy. Co dzieje się jednak w sytuacji, gdy w postępowaniu...

Zobacz wpis
obowiązkowa wizja lokalna
14 czerwca 202114 czerwca 2021

Zamawiający może wymagać odbycia wizji lokalnej

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamawiający może umożliwić albo wymagać złożenia oferty dopiero po odbyciu wizji lokalnej. To samo dotyczy możliwości lub konieczności sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Wizja lokalna polega na oględzinach miejsca, gdzie przedmiot zamówienia będzie wykonywany. Obecnie obowiązujące przepisy znacznie szerzej regulują zasady wizji lokalnej. Zamawiający może zastrzec...

Zobacz wpis
Nie wszyscy członkowie konsorcjum muszą posiadać uprawnienia
8 czerwca 20218 czerwca 2021

Nie wszyscy członkowie konsorcjum muszą posiadać uprawnienia

Przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2020 r. dawały zamawiającym dużą swobodę w określaniu sposobu, w jaki konsorcjum powinno wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Dotyczyło to również warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. W praktyce, zamawiający najczęściej wymagali posiadania stosownych uprawnień od każdego z wykonawców wspólnie ubiegających...

Zobacz wpis
obowiązkowa wizja lokalna
17 maja 202117 maja 2021

Kto odpowiada za problemy techniczne przy elektronicznym składaniu ofert?

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej często dochodzi do problemów technicznych, które uniemożliwiają wykonawcom skuteczne złożenie ofert. Brak możliwości złożenia oferty pozbawia wykonawcę szansy na uzyskanie zamówienia. Kto w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność za działanie platformy? O odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie narzędzi i urządzeń elektronicznych wielokrotnie rozstrzygała KIO. Z...

Zobacz wpis
cofnięcie odwołania KIO
5 maja 20215 maja 2021

KIEDY COFNĄĆ ODWOŁANIE, ABY ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY?

Odwołujący może cofnąć odwołanie wniesione do KIO na każdym etapie postępowania odwoławczego, aż do momentu zamknięcia rozprawy. W przypadku cofnięcia odwołania KIO umarza postępowanie odwoławcze. W takiej sytuacji sposób rozliczenia kosztów postępowania odwoławczego zależy od tego, kiedy odwołujący złoży oświadczenie o cofnięciu odwołania. Cofnięcie odwołania przed otwarciem rozprawy Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli odwołujący cofnie...

Zobacz wpis