Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich w kryteriach oceny ofert

Zgodnie z Pzp, wykonawca może skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Powstaje jednak pytanie, czy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego także w celu uzyskania punktów w kryterium oceny ofert? Wątpliwości w tym zakresie rozwiewa orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Przepisy Pzp nie regulują zakazu korzystania z zasobów podmiotów trzecich do wykazania spełnienia wymogów określonych w ramach kryterium oceny ofert. KIO stoi na stanowisku, że w przypadku, gdy w dokumentach postępowania zamawiający wprost nie zawarł takiego zakazu, zamawiający jest uprawniony, a nawet zobowiązany, do przyznania wykonawcom punktów w ramach danego kryterium.

W takiej sytuacji, brak przyznania przez zamawiającego punktów w ramach kryterium oceny ofert, gdy wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w danym kryterium, skutkowałby naruszeniem przez zamawiającego zarówno postanowień SWZ, jak i przepisów ustawy Pzp, a w konsekwencji – naruszeniem podstawowych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podkreślenia ponadto wymaga, że zarówno obecnie obowiązujące przepisy, jak i przepisy poprzednio obowiązującej ustawy, dotyczące udostępnienia zasobów nie zawierają odniesienia do kryteriów oceny ofert. Tym samym, nie różnią się od siebie w tym zakresie.

Na gruncie przepisów poprzednio obowiązującej ustawy Pzp, KIO przyjęła, że przepisy ustawy Pzp nie wykluczają możliwości powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego celem uzyskania punktów w kryterium oceny ofert (tak np. w wyroku z dnia 26 czerwca 2018 r. o sygn. akt: KIO 1093/18 oraz w wyroku z dnia 27 lutego 2020 r. o sygn. akt: KIO 299/20). Niniejsze orzeczenia zachowują aktualność w odniesieniu do obecnie obowiązującego stanu prawnego. Potwierdza to wyrok KIO z dnia 8 listopada 2021 r., o sygn. akt: KIO 3056/21.

Wobec powyższego, wykonawcy mogą powoływać się na zasoby podmiotu trzeciego celem uzyskania punktów w kryterium oceny ofert. Będzie to możliwe, o ile zamawiający wprost w dokumentach zamówienia nie uwzględni odpowiedniego zakazu polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie kryteriów oceny ofert.

Więcej o korzystaniu z zasobów podmiotu trzeciego pisaliśmy w poprzednich artykułach: