Kolejny sukces Kancelarii przed KIO

wygrana sprawa przed KIO

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy po raz kolejny z sukcesem reprezentowała klienta w sporze z zamawiającym w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Izba podzieliła stanowisko Kancelarii co do niezasadności poprawienia omyłki w ofercie klienta.

Stan faktyczny

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi kompleksowego sprzątania budynków i terenów zewnętrznych obiektu. Kancelaria reprezentowała klienta w postępowaniu odwoławczym od czynności zamawiającego polegającej na poprawieniu omyłek w ofercie wykonawcy. Sposób w jaki zamawiający poprawił omyłki doprowadził do ustalenia rażąco wygórowanej, a wręcz nierealnej, ceny ofertowej, oderwanej od zakresu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w złożonej ofercie wskazał ceny jednostkowe za usługę dodatkową w postaci odśnieżania dachów lub bocznic kolejowych jako ceny za całą usługę. Zamawiający w formularzu ofertowym nie wskazał bowiem wprost, że cena jednostkowa za usługę dodatkową dotyczy 1m czy 1m2 powierzchni odśnieżania. Zamawiający, bez uprzedniej procedury wyjaśniającej, dokonał działania matematycznego polegającego na pomnożeniu zaoferowanej ceny jednostkowej przez powierzchnię dachu lub bocznic oraz przez szacunkową krotność usługi dodatkowej. W wyniku działania zamawiającego, ceny w ofercie wykonawcy wzrosły tysiąckrotnie, wynosząc miliardy, a oferta wykonawcy zajmowała ostatnią pozycję w rankingu oceny ofert, podczas gdy wcześniej znajdowała się na pierwszym miejscu.

Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty podniesione w treści odwołania. Natomiast wykonawcy przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie zgodzili się z jego decyzją i zgłosili sprzeciwy.

Rozstrzygnięcie

W wyniku przeprowadzonego postępowania odwoławczego KIO uwzględniła odwołanie.

W wydanym rozstrzygnięciu KIO zaznaczyła, że aby poprawić oczywistą omyłkę muszą ziścić się następujące przesłanki:

  1. uchybienie zaistniałe w ofercie jest wynikiem omyłki,
  2. omyłka jest oczywista, tj. widoczna na pierwszy rzut oka i niepozostawiająca wątpliwości, że jest wynikiem błędnego działania arytmetycznego,
  3. prawidłowy wynik działania matematycznego i sposób poprawienia zaistniałej omyłki nie budzą wątpliwości.

Dodatkowo KIO wskazała, że aby można było mówić o wystąpieniu oczywistej omyłki rachunkowej, konieczne jest stwierdzenie, że dane liczbowe potrzebne do wykonania obliczenia są ustalone/podane w sposób prawidłowy, a błąd polega na niewłaściwym przeprowadzeniu działania arytmetycznego z ich użyciem, skutkiem czego jest podanie błędnego wyniku takich obliczeń.

KIO podkreśliła, że w przedmiotowej sprawie wystąpił błąd, który powinien zostać zakwalifikowany jako tzw. „inna omyłka” polegająca na niezgodności oferty wykonawcy ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty. KIO uznała, że poprawienie omyłki w ofercie wykonawcy poprzez poprawienie cen jednostkowych brutto właściwych za 1 m/1 m2 powierzchni, obliczonych w oparciu o ceny całkowite (za jednorazową realizację usługi) nie spowoduje w tym przypadku istotnej zmiany treści oferty wykonawcy.

Z ramienia Kancelarii sprawę prowadził zespół prawa zamówień publicznych w składzie: r. pr. Katarzyna Zuzanna Zadykowicz-Sokół, r. pr. Magdalena Waraksa-Kulesza, apl. radc. Sylwia Stupak.