Nie wszyscy członkowie konsorcjum muszą posiadać uprawnienia

Nie wszyscy członkowie konsorcjum muszą posiadać uprawnienia

Przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2020 r. dawały zamawiającym dużą swobodę w określaniu sposobu, w jaki konsorcjum powinno wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Dotyczyło to również warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. W praktyce, zamawiający najczęściej wymagali posiadania stosownych uprawnień od każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z obecnie obowiązującą regulacją, zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez konsorcjum warunków udziału w postępowaniu. Oczywiście charakter zamówienia musi uzasadniać wymagania zamawiającego. Warunek, który dotyczy uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej będzie obecnie spełniony, jeżeli:

  • co najmniej jeden z konsorcjantów będzie posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
    oraz
  • konsorcjant ten zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, które wymagają stosownych uprawnień.

Zamawiający nie może więc wymagać z góry, aby wszyscy członkowie konsorcjum posiadali stosowne uprawnienia. Zamawiający może wymagać posiadania uprawnień wyłącznie od tych z członków konsorcjum, którzy będą wykonywać czynności, które są takim wymogiem obwarowane.