Kolejny sukces Kancelarii przed KIO

KIO

Kolejny raz Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z sukcesem reprezentowała klienta w sporze z zamawiającym w postępowaniu odwoławczym przed KIO. W rozstrzygnięciu sprawy Krajowa Izba Odwoławcza wyraziła pogląd, że zamawiający ma obowiązek zbadania, czy w ofercie nie wystąpił czyn nieuczciwej konkurencji polegający na tzw. inżynierii cenowej. Takie działanie zamawiającego jest niezwykle istotne dla realizacji zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Stan faktyczny

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi kompleksowego utrzymania czystości terenów wewnętrznych i zewnętrznych obiektu. Działając w imieniu klienta, Kancelaria złożyła odwołanie od czynności zamawiającego.

W odwołaniu podniesiono, że cena oferty wybranej jako najkorzystniejsza, stanowi cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia. Ponadto zwrócono uwagę na manipulację cenową dokonaną w ofercie wybranego wykonawcy. W ocenie Kancelarii wykonawca w swoje ofercie dokonał sztucznego zaniżenia wartości prac.  Prace polegające na utrzymaniu czystości terenów wewnętrznych opodatkowano stawką VAT 23% (a tym samym zaniżono wysokości podatku), zawyżając jednocześnie wartość prac wykonywanych na zewnątrz (opodatkowanych niższą stawką 8%). Co istotne, cenę oferty w niniejszym postępowaniu tworzyła suma cen jednostkowych.

Manipulacja cenowa jest uznawana za szczególny rodzaj czynu nieuczciwej konkurencji, sprowadzający się do przerzucania kosztów między poszczególnymi elementami cenotwórczymi.

Rozstrzygnięcie

KIO uwzględniła wniesione odwołanie. 

Po pierwsze, Izba zwróciła uwagę na zasady formalnego odrzucenia oferty zawierającej niską cenę. Zamawiający nie może tego zrobić bez uprzedniego wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Również w tej sprawie KIO nakazała zamawiającemu wezwanie wybranego wykonawcy do złożenia odpowiednich wyjaśnień.

Po drugie, KIO wskazała, że Zamawiający musi zbadać czy złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. To istotne z punktu widzenia realizacji zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Inżynieria cenowa to jednoczesne zaniżenie ceny usługi objętej podatkiem VAT w wysokości 23% i zawyżenie ceny objętej podatkiem VAT w wysokości 8%. Jeśli rzeczywiście zaistniała w ofercie, nie może być akceptowana na gruncie uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. Takie działanie daje bowiem wykonawcy nieuzasadnioną przewagę, gdyż narusza interes pozostałych wykonawców, którzy prawidłowo ujęli podatek VAT w swoich ofertach.

Warto zwrócić uwagę, że rozstrzygnięcie w tej sprawie, utrwala przyjętą linię orzeczniczą.  Manipulację cenową uznaje się jako czyn nieuczciwej konkurencji.

sygnatura sprawy: KIO 3113/20