Przedłużenie terminu ważności wadium wniesionego w pieniądzu

Na podstawie obowiązujących przepisów, przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego wyrażenia zgody. Jednocześnie, gdy zamawiający żądał wniesienia wadium, wykonawca przedłuża okres wadium lub wnosi nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą. Czy w piśmie o wyrażeniu zgody konieczne jest więc zawarcie dodatkowego oświadczenia o jednoczesnym przedłużeniu terminu ważności wadium wniesionego w pieniądzu? Czy brak takiego oświadczenia pociąga za sobą negatywne konsekwencje dla wykonawcy?

Termin ważności wadium wnoszonego w formie pieniężnej

Zauważyć należy, że wadium wnoszone w pieniądzu faktycznie nie ma terminu ważności. Wykonawca wnosząc wadium w pieniądzu nie określa, na jaki okres zostaje wniesione. Należy zatem przyjąć, że wadium wniesione w pieniądzu nie jest terminowo ograniczone. Jest więc ważne tak długo, dopóki pozostaje na rachunku zamawiającego.

Zgodnie ze stanowiskiem KIO wyrażonym w wyroku z 20 marca 2013 r., złożenie dwóch oświadczeń woli, tj. oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą oraz oświadczenia o przedłużeniu ważności wadium, jest wymagane, gdy upływają dwa terminy – termin związania ofertą oraz termin ważności wadium. Z reguły termin związania ofertą odpowiada terminowi ważności wadium określonemu w dokumentach gwarancyjnych. Pzp wprowadza natomiast obowiązek przedłużenia terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem terminu ważności wadium. Dzięki temu ofertę wykonawcy, przez cały czas jej obowiązywania, zabezpiecza wadium. Oczywistym jest zatem, że w przypadku, gdy wadium nie ma zakreślonego terminu ważności, a z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, nie ma potrzeby składania dodatkowego oświadczenia woli w kwestii przedłużenia jego ważności.

Powyższe orzeczenie wydano w poprzednim stanie prawnym, jednak zachowuje swoją aktualność w odniesieniu do obowiązujących przepisów.

(wyrok KIO z dnia 20 marca 2013 r., sygn. akt: KIO 507/13)

Oświadczenie o przedłużeniu ważności wadium

Wykonawcy, którzy złożyli wadium w pieniądzu nie mają obowiązku składania dodatkowych oświadczeń o przedłużeniu ważności wadium. Wadium w pieniądzu nie ma bowiem terminu ważności, który w określonej dacie mija. Samo złożenie oświadczenia o przedłużeniu okresu związania ofertą jest więc wystarczające. Skutek zabezpieczenia występuje bowiem tak długo, jak długo pieniądze znajdują się na rachunku bankowym zamawiającego.

Co ważne, zamawiający nie może skutecznie odrzucić oferty wykonawcy z uwagi na brak dodatkowego oświadczenia o przedłużeniu terminu ważności wadium, wniesionego w formie pieniężnej.

Szerzej o przedłużeniu terminu związania ofertą pisaliśmy tu.