Nowe PZP

Skuteczne przekazanie odwołania
12 listopada 20207 kwietnia 2021

Porozumienie w celu zakłócania konkurencji podstawą do wykluczenia wykonawcy

Porozumienie w celu zakłócania konkurencji jest i będzie podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nowe przepisy wprowadzają jednak pewne zmiany, którym należy się przyjrzeć. Obowiązujące przepisy Obecnie, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o...

Zobacz wpis
tłumaczenie dokumentów pzp
4 listopada 20207 kwietnia 2021

Nowa przesłanka obowiązkowego wykluczenia wykonawcy

Nowe Pzp ogranicza katalog przesłanek obligatoryjnych wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Część dotychczasowych przesłanek  obowiązkowego wykluczenie wykonawcy pozostanie aktualna również na gruncie nowych przepisów Pzp. Nowa ustawa wprowadza ponadto całkowicie nową przesłankę wykluczenia. Obowiązujące przesłanki wykluczenia Do wykluczenia z udziału w postępowaniu dochodzi w sytuacjach, w których: wykonawca będący osobą fizyczną został...

Zobacz wpis
obowiązkowa wizja lokalna
30 października 20207 kwietnia 2021

Odstąpienie od wykluczenia wykonawcy w nowym Pzp

Nowa ustawa Pzp wprowadza regulację, która w określonych warunkach umożliwi zamawiającemu odstąpienie od wykluczenia wykonawcy. Na gruncie obecnie obowiązującego Pzp nie można posłużyć się takim rozwiązaniem. Zgodnie z nowym Pzp, zamawiający powołując się na nieproporcjonalność, będzie mógł podjąć decyzję o niewykluczaniu wykonawcy, wobec którego wystąpią niektóre spośród fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania. Odstąpienie od wykluczenia...

Zobacz wpis
zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego po upływie terminu wykonania zamówienia
21 października 20207 kwietnia 2021

Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego po upływie terminu wykonania zamówienia

Dotychczas, w praktyce zamówień publicznych, zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego po upływie terminu wykonania zamówienia, budziła wiele wątpliwości. Pojawiało się wiele odmiennych stanowisk, co do możliwości aneksowania umowy po oznaczonym w umowie terminie jej wykonania. Tymczasem Urząd Zamówień Publicznych rozwiewa w tym zakresie wszelkie wątpliwości. Urząd Zamówień Publicznych w opublikowanej opinii potwierdza, że upływ...

Zobacz wpis
zwrot wadium
21 października 20207 kwietnia 2021

Zwrot wadium według nowej ustawy

Nowe Pzp, poza zmianami o których pisaliśmy w poprzednich informacjach, modyfikuje również zasady i sposób zwrotu wadium. W nowej ustawie określono maksymalny termin na zwrot wadium oraz wprowadzono instytucję oświadczenia o zwolnieniu z wadium. Ponadto doprecyzowano katalogi sytuacji, w których zwrot wadium będzie następował automatycznie, a kiedy na wniosek wykonawcy. Zasady zwrotu wadium z urzędu...

Zobacz wpis
Skuteczne przekazanie odwołania
15 października 20207 kwietnia 2021

Sposoby wniesienia wadium według nowego Pzp

Nowe Pzp, oprócz wprowadzenia zasady fakultatywności wadium oraz obniżenia jego maksymalnej wysokości, o których pisaliśmy tutaj, zmienia również sposoby wniesienia wadium. Obowiązek nieprzerwanego utrzymania wadium Tak jak dotychczas, wykonawcy będą mieli obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. W nowej ustawie obowiązek ten został powiązany z obowiązkiem nieprzerwanego utrzymania wadium przez wykonawcę do upływu...

Zobacz wpis
wadium pzp
9 października 20207 kwietnia 2021

Wadium w nowym Pzp

Nowe Pzp wprowadza szereg zmian w zakresie wnoszenia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca wprowadza w nowej ustawie zasadę fakultatywności wadium, która dotyczy wszystkich postępowań prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy. Dodatkowo nowe Pzp obniża maksymalną wysokość wadium, jaka może być żądana przez zamawiającego w postępowaniach podprogowych. Obowiązek żądania wniesienia wadium Zgodnie z...

Zobacz wpis
Odwołanie od wszystkich czynności, również w zamówieniach poniżej progów
2 października 20207 kwietnia 2021

Odwołanie od wszystkich czynności, również w zamówieniach poniżej progów

Zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych możliwe będzie odwołanie od wszystkich czynności, również w zamówieniach poniżej progów. Nowa ustawa likwiduje obowiązujące ograniczenia we wnoszeniu odwołań w zamówieniach poniżej progów unijnych. Obowiązujące przepisy Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, odwołanie w zamówieniach podprogowych możliwe jest wyłącznie wobec czynności: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki...

Zobacz wpis
zasoby podmiotu trzeciego
24 września 20207 kwietnia 2021

Wybór wykonawcy usług projektowania tylko w formie konkursu

Od nowego roku wybór wykonawcy usług projektowania będzie możliwy tylko w formie konkursu. Nowe Pzp modyfikuje regulacje w zakresie procedury konkursowej. Dotychczas wzbudzała niewielkie zainteresowanie wśród zamawiających, dlatego też w nowej ustawie została opisana znacznie szerzej niż w obowiązujących przepisach. Obowiązek konkursowy Istotną nowością w ustawie jest obowiązek przeprowadzenia konkursu przed udzieleniem zamówienia na usługi:...

Zobacz wpis
skarga kasacyjna nowe pzp
17 września 20207 kwietnia 2021

Zmiany dotyczące skargi kasacyjnej w nowym PZP

Nowe Pzp rozszerza katalog podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi kasacyjnej od orzeczenia wydanego przez sąd w postępowaniu skargowym. Na podstawie dotychczasowych przepisów skarga kasacyjna przysługuje wyłącznie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Nowelizacja Pzp wprowadza możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego również przez stronę postępowania skargowego czyli np. zamawiającego lub wykonawcę. Tym samym, począwszy od 1...

Zobacz wpis
wadium
8 września 20207 kwietnia 2021

Opłata od skargi na orzeczenie KIO będzie obniżona

Przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie postępowania skargowego, mają na celu, między innymi, zwiększenie dostępności skargi na orzeczenie KIO. Nowe Pzp, oprócz powołania sądu zamówień publicznych i wydłużenia terminu na wniesienie skargi, przewiduje również obniżenie wysokości opłaty od skargi. Obecnie od skargi na orzeczenie KIO pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu...

Zobacz wpis
sukces KIO
1 września 20207 kwietnia 2021

Dłuższy termin na wniesienie skargi do sądu zamówień publicznych

Od 1 stycznia 2021 r. skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej lub na postanowienie Prezesa Izby w sprawie zwrotu odwołania należy wnosić wyłącznie do sądu zamówień publicznych. Nowe Pzp poza powołaniem nowego sądu przewiduje także zmianę terminu na wniesienie skargi. Zgodnie z nowym Pzp, termin na złożenie skargi do sądu zamówień publicznych przez strony oraz...

Zobacz wpis
Kontrowersyjny wyrok KIO
27 sierpnia 20207 kwietnia 2021

Sąd zamówień publicznych

Nowe prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany w zakresie postępowania skargowego. Z wejściem w życie nowych przepisów zacznie funkcjonować sąd zamówień publicznych. Zmianie ulegnie właściwość sądu, do którego wnoszona jest skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z obowiązującą ustawą, skargę na orzeczenie KIO wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego....

Zobacz wpis
KIO
1 maja 20207 kwietnia 2021

Pełnomocnik przed KIO

Zgodnie z nowym Prawem Zamówień publicznych nie każdy może występować jako pełnomocnik przed  KIO. Krajowa Izba Odwoławcza, organ powołany do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dopuści do udziału w postępowaniu odwoławczym w roli pełnomocnika jedynie podmioty wskazane w ustawie. Co do zasady, strona postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą może występować...

Zobacz wpis
klauzula waloryzacyjna
1 maja 20207 kwietnia 2021

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie podlega zasadniczym zmianom w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. Ustawodawca wprowadził jedynie przesłanki, które należy spełnić, aby zamawiający mógł żądać maksymalnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  Nowa zasada dotycząca ustalania wysokości zabezpieczenia mówi, że ustala się ją w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania...

Zobacz wpis
konsorcjum
1 maja 20207 kwietnia 2021

Raport z realizacji zamówienia

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza obowiązek sporządzania raportu z realizacji zamówienia. Zgodnie z tym, zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, w przypadku gdy: na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej, na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co...

Zobacz wpis
tłumaczenie dokumentów pzp
1 maja 20207 kwietnia 2021

Prawo opcji

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, podobnie jak obecnie obowiązująca, nie zawiera definicji legalnej prawa opcji. Dotychczas przyjmowało się, że prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego do rozszerzenia zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego. Rozszerzenie może np. dotyczyć ilości lub czasu zamówienia. W nowej ustawie w dalszym ciągu będzie obowiązywała zasada, że przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia...

Zobacz wpis
kwalifikowany podpis elektroniczny w przetargach
1 maja 20207 kwietnia 2021

Klauzule abuzywne

W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzano katalog wyszczególniający klauzule abuzywne, które nie mogą znaleźć się w umowach w sprawie zamówień publicznych. Ustawodawca w art. 433 Pzp wskazuje, że projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia, naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane...

Zobacz wpis
wadium
1 maja 20207 kwietnia 2021

Zamówienia bagatelne

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, w ramach zamówień klasycznych, wprowadza tzw. zamówienia bagatelne. Zamówienia bagatelne to zamówienia klasyczne, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest nie mniejsza niż 50.000,00 zł, lecz mniejsza niż 130.000,00 zł. Kwota ta dotyczy jednorazowego zakupu o wartości mieszczącej się w powyższym zakresie. W przypadku, gdy zamówienie spełnia wskazane...

Zobacz wpis
Nowe progi kwotowe
30 kwietnia 20207 kwietnia 2021

Nowe progi kwotowe

Od przyszłego roku obowiązywać będą nowe progi kwotowe. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zmianie ulegnie zakres jej zastosowania w zależności od wartości zamówienia. Obecnie, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.W nowej ustawie zrezygnowano z posługiwania się kwotami...

Zobacz wpis