Rejestr umów dopiero od 2024 roku

termin realizacji zamówienia

Obowiązek zamieszczenia informacji w rejestrze umów pierwotnie miał obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Na skutek nowelizacji ustawy, przepisy dotyczące rejestru umów zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2024 r. Nie uchwalono także części proponowanych wcześniej zmian.

Wartość umów wpisywanych do rejestru

Początkowo, oprócz zmiany terminu wejścia w życie przepisów dotyczących rejestru umów, zmiany miały objąć również wartość umów podlegających wpisowi do rejestru oraz karę za niedochowanie obowiązków związanych z prowadzeniem rejestru. Rejestr miał objąć umowy, których wartość przekracza 5 000 zł netto (bez podatku od towarów i usług), jednak zmiany tej nie wprowadzono. Utrzymany został pierwotny pułap kwotowy 500 zł netto wartości umowy.

Kary za niedochowanie obowiązków związanych z prowadzeniem rejestru

Również projektowana zmiana w zakresie kary za niedochowanie obowiązków związanych z prowadzeniem rejestru umów, a mianowicie niewykonanie lub niedopuszczenie do wykonania obowiązku wprowadzenia danych do rejestru umów lub podanie w rejestrze nieprawdziwych danych mające stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych, nie została uchwalona. Za naruszenie obowiązków związanych z rejestrem pozostawiono karę w postaci grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Powyższe planowane zmiany odrzucono w wyniku przyjętych przez Sejm poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Obowiązywanie przepisów

W konsekwencji przyjęto wyłącznie zmianę w zakresie obowiązywania przepisów regulujących rejestr umów. Przepisy dotyczące rejestru umów – zamiast od 1 lipca 2022 r. – zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2024 r. Obowiązek zamieszczenia informacji w rejestrze dotyczyć będzie umów zawartych od 1 stycznia 2024 r.

Ustawa nowelizująca przepisy dotyczące rejestru umów aktualnie oczekuje na podpis Prezydenta.

O obowiązku zamieszczania informacji w rejestrze umów pisaliśmy poprzednio w artykule: Obowiązkowy rejestr umów dla jednostek sektora finansów publicznych.